soudní exekutor

Ústí nad Labem

Slovník pojmů

Další činnost

Další činností, kterou může soudní exekutor vykonávat je zejména:

Poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu, jakož i v souvislosti s exekuční činností a další činností.

Sepisování listin: Jiné listiny související s poskytováním právní pomoci např. návrhy na provedení exekuce atd.:

V souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením přijímání peněz, listiny a jiných movitých věcí do úschovy.

Provést dražbu movité či nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí.

Dospělá pohledávka
Pohledávka vůči dlužníkovi z právního úkonu (nejčastěji smlouvy) je dospělá jakmile se stala splatnou. Tedy v okamžiku, kdy dlužníkovi uplynula lhůta ke splnění a věřitel není v prodlení (tzn. zejména, že věřitel neodmítl dlužníkem včas a řádně nabídnuté plnění a že věřitel neodmítl poskytnout dlužníkovi součinnost potřebnou ke splnění dluhu). Pohledávka ze způsobené škody a tzv. bezdůvodného obohacení je dospělou v okamžiku, kdy došlo ke způsobení škody nebo bezdůvodnému obohacení.

Exekuční činnost
Exekuční činností soudního exekutora je samotné vymáhání nároku věřitele resp. oprávněného.

Exekuční titul
Exekučním titulem je:

Vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek (jde tedy nejčastěji o rozsudek, který určité osobě ukládá povinnost něco dát, něco konat, něčeho se zdržet, něco snášet nebo usnesení jímž soud schválil smír)

Vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek (nejčastěji trestní příkaz nebo trestní rozsudek, který ukládá odsouzenému povinnost nahradit škodu způsobenou trestným činem poškozenému)

Vykonatelný rozhodčí nález.

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti sepsaný podle zvláštního právního předpisu nebo exekutorský zápis podle § 78 písm. a) exekučního řádu.

Vykonatelné rozhodnutí státní správy a územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány.

vykonatelné rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení

Jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.


Exekutorský koncipient
Zaměstnanec soudního exekutora, který musí mít úplné vysokoškolské právnické vzdělání. Koncipientskou praxí se připravuje na výkon pozice exekutora.

Exekutorský zápis o osvědčení skutkového děje nebo stavu věci
Uvedený exekutorský zápis má charakter tzv. veřejné listiny. To znamená, že platí předpoklad pravdivosti toho, co je v něm uvedeno, není-li prokázán opak – soud nebo jiný orgán nezkoumá pravdivost toho, co je v exekutorském zápise uvedeno, ale automaticky hledí na informace v exekutorském zápise uvedené jako na pravdivé. Tím se veřejná listina liší od tzv. obyčejné listiny, kdy soud nebo jiný orgán zkoumá pravdivost toho, co je v ní uvedeno.

Exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
Jde o to, že je-li tento exekutorský zápis sepsán, lze na jeho základě nařídit přímo exekuci nebo výkon rozhodnutí. Není tedy třeba žalovat svého dlužníka zdlouhavě před soudem (tzv. řízení nalézacím). Zjednodušeně lze říci že nahrazuje např. rozsudek.
Tento exekutorský zápis je sepsán o dohodě, kterou se účastník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto zápisu byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní.

Osoba oprávněná disponovat
Osobou oprávněnou disponovat s movitou věcí nebo nemovitostí je především její vlastník. Na základě právního úkonu např. smlouvy nebo ze zákona však může vyplývat, že osobou oprávněnou disponovat s těmito věcmi může být i osoba odlišná od vlastníka. Toto je třeba vyhodnotit podle konkrétního případu.

Plnění
Povinnost něco dát, něco konat (např. platit), něčeho se zdržet nebo něco snášet. Také může vyjadřovat majetkovou hodnotu, kterou věřitel od dlužníka ze závazku získává.

Právní moc
Exekuční titul je v právní moci jestliže proti němu není přípustný řádný opravný prostředek (odvolání) – účastníkům řízení ohledně tohoto exekučního titulu uplynula lhůta k podání řádného opravného prostředku, aniž by byl tento podán.

Právní pomoc
Poskytování kvalifikovaných právních porad v souvislosti s vymáháním nároku věřitele nebo v souvislosti s přípravou na takové vymáhání, v souvislosti s již probíhající či připravující se exekuční činností nebo další činností soudního exekutora. Poskytování právních rad oprávněnému ohledně toho, jaké právní nebo faktické kroky je vhodné učinit, aby v budoucnu bylo možno účinně vymoci jeho pohledávku (tzv. odporovatelnost právních úkonů, jimiž se dlužník snaží zbavit svého majetku, uplatnění zástavních či zadržovacích práv atd.)

Prodlení
Dlužník je v prodlení, jestliže:

Nesplnil svůj dluh nebo jiný závazek řádně a včas

Není v prodlení věřitel (věřitel není v prodlení, jestliže od dlužníka připraven přijmout řádně a včas nabídnuté plnění poskytnout mu součinnost potřebnou ke splnění dluhu).


Rozhodnutí
Rozhodnutím může být např. rozsudek soudu, trestní příkaz, rozhodčí nález nebo rozhodnutí orgánu státní správy.

Řízení nalézací
Spory a jiné právní věci vyplývající z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů projednávají zejména tzv. obecné (civilní) soudy v tzv. občanském soudním řízení. Řízení ve kterém soud rozhoduje o tom, že je třeba splnit povinnost, o určení zda tu právo je či není atd. se nazývá řízením nalézacím. Nerespektuje-li některá ze stran soudního sporu rozhodnutí soudu v řízení nalézacím je možno proti ní zahájit řízení exekuční k vymožení povinnosti uložení tímto rozhodnutím.

Speciální řízení nalézací
Jedná se o řízení podle ustanovení § 200y zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (text tohoto zákona naleznete na úvodní straně v odkazu „právní předpisy“). Výsledkem tohoto řízení je, že soud usnesením nařídí prodej předmětné zástavy. Toto usnesení je exekučním titulem pro exekuci prodejem zástavy. Doporučujeme využít služeb advokáta.

V souvislosti s exekučním, soudním nebo jiným řízením
Znamená to, že probíhá–li nějaké exekuční soudní nebo jiné řízení např. řízení u státního orgánu (katastrální úřad), rozhodce atd., a chce-li účastník složit do kvalifikované úschovy věci listiny atd., které nějak souvisí s tímto řízem, pak tak může učinit u soudního exekutora.

Vykonatelnost
V exekučním titulu je téměř vždy uvedeno do kdy, od okamžiku nabytí právní moci tohoto exekučního titulu, musí být splněna povinnost v něm uvedená. Po uplynutí této lhůty je exekuční titul vykonatelný – je možno nařídit exekuci.

Vznik závazků
Obecně lze říci, že závazky mohou být založeny (vzniknou) z právního úkonu, zejména ze smlouvy, ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiné právní skutečnosti uvedené v zákoně (např. z dědických vztahů).

Závazkový právní vztah

Je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.