soudní exekutor

Ústí nad Labem

O nás

Exekutorský úřad v Ústí nad Labem, soudního exekutora JUDr. Vratislava Pospíšila, zahájil činnost v roce 2009.
Soudní exekutor je fyzická osoba, na kterou stát delegoval část své soudní moci v oblasti nuceného výkonu exekučních titulů.
Těžištěm činnosti soudního exekutora je tedy nucený výkon exekučních titulů (např. vykonatelných rozhodnutí soudů, rozhodčích nálezů, notářských nebo exekutorských zápisů se svolením k vykonatelnosti, vykonatelných rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy a vykonatelných rozhodnutí v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení).
Soudní exekutor má při této činnosti postavení úřední osoby, vykonává tuto činnost nezávisle, je nestranný, vázán pouze ústavou, zákony a rozhodnutími soudu.
Kontaktujte nás

Vymezení činnosti

Exekuční činnost je nucený výkon vykonatelných exekučních titulů, kdy povinný dobrovolně nesplní povinnost takovým rozhodnutím uloženou. Jedná se o exekuce na peněžité a nepeněžité plnění.

Exekučním titulem dle § 40 zákona č. 120/2001 exekučního řádu jsou:

 • vykonatelná rozhodnutí soudu (rozsudek, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz)

 • vykonatelné rozhodčí nálezy

 • exekutorské a notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti

 • rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy

Exekuční titul opatřený doložkou právní moci a vykonatelnosti je nutnou přílohou návrhu na nařízení exekuce a pověření soudní exekutora jejím provedením. Návrh podává oprávněný k soudnímu exekutorovi, kterého si zvolí. Soudní exekutor do 15 dnů od doručení návrhu požádá příslušný soud o pověření k provedení exekuce.

Exekuce na peněžité plnění se provádí:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů
 • přikázáním pohledávky

 • prodejem movitých věcí

 • prodejem nemovitostí

 • prodejem podniku

 • srážkami z jiných příjmů

 • přikázáním jiné peněžité pohledávky

 • postižením jiných majetkových práv

Exekuce na nepeněžité plnění se provádí dle uložené povinnosti:

 • vyklizením nemovitosti

 • provedením prací a výkonů

 • odebráním věci

 • rozdělením společné věci

Soudní exekutor provádí exekuci pro pohledávku zajištěnou zástavou prodejem zastavených nemovitostí nebo movitých věcí.

V porovnání výkonu rozhodnutí realizovaného prostřednictvím příslušného okresního soudu a exekuce prováděné soudním exekutorem

 • není třeba platit žádný soudní poplatek, soudní exekutor nebude požadovat v počáteční fázi exekučního řízení zaplacení zálohy za provedení exekuce (jen v případech složitějších úkonů)

 • odměnu soudního exekutora hradí dlužník (povinný), pokud bude exekuce zcela úspěšná, Vaše náklady se rovnají nule, soudní exekutor je ze zákona odměňován procentuálně z vymoženého plnění, tedy úspěšným provedením exekuce je motivován

 • nemusíte zjišťovat majetkové poměry dlužníka (povinného), tedy nemusíte navrhovat jako u soudu, jakým způsobem má být exekuce provedena, soudní exekutor na základě vlastních zjištění sám určí způsob provedení, přičemž exekuci může vést i více způsoby najednou, samozřejmě každá Vaše informace o majetku povinného celou exekuci jen urychlí

 • dle zákona č. 582/1992 Sb. o dani z příjmu, může oprávněný účtující v soustavě podvojného účetnictví zařadit do výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů považovat za jmenovitou hodnotu pohledávku nebo pořizovací cenu pohledávky nabyté postoupením u pohledávky za dlužníkem, jehož majetek je postižen exekucí, a to na základě vyrozumění exekutora o jejím bezúspěšném provedení

Další exekuční činností soudního exekutora je:

 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému v souvislosti s exekuční činností

 • provádění dobrovolných dražeb

 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy

 • sepisování exekutorských zápisů, které osvědčují skutkové děje nebo stav věci

 • sepisování exekutorských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti

V rámci další exekuční činnosti může soudní exekutor sepsat na žádost věřitele exekutorský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti o dohodě, kterou se dlužník zaváže splnit svůj závazek vůči věřiteli a v této dohodě svolí, že v případě, že svoji povinnost řádně a včas nesplní, bude podle tohoto zápisu nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce, aniž by bylo nutné absolvovat soudní řízení.

V takovém případě lze bez nalézacího řízení, tedy bez placení soudního poplatku, nákladů na právní zastoupení a časové ztráty, přímo na základě exekutorského zápisu podat návrh na nařízení exekuce.

působnost
 • exekuce na peněžité plnění

 • exekuce na nepeněžité plnění

 • právní pomoc oprávněnému nebo povinnému v souvislosti s exekuční činností

 • provádění dobrovolných dražeb


 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy


 • sepisování exekutorských zápisů, které osvědčují skutkové děje nebo stav věci

 • sepisování exekutorských zápisů s doložkou přímé vykonatelnosti

Kontaktujte nás

Napište nám

Exekutorský úřad v Ústí nad Labem

Velká Hradební 2

400 01 Ústí nad Labem

E-mail: podatelna@exekuceusti.cz

Číslo soudního exekutora: 136

IČ: 72020253

ID datové schránky: 6bcg8wp


 • Úřední hodiny:
  Po - 09:00 - 11:00 hod.
  Út - 09:00 - 11:00; 12:30-15:00 hod.
  St - 09:00 - 11:00 hod.
  Čt - 09:00 - 11:00; 12:30-15:00 hod.
  Pá - 09:00 - 11:00 hod.

  Osobní návštěvy (včetně nahlížení do spisu) je nutné předem telefonicky domluvit.

  Informace o exekučních řízeních telefonicky nepodáváme. O informace požádejte buď písemně nebo se dostavte osobně v úředních hodinách.