Zásady ochrany soukromí

Exekutorský úřad Ústí nad Labem, JUDr. Vratislav Pospíšil, soudní exekutor (dále jen "provozovatel") provozuje web https://www.exekuceusti.cz (dále jen „služba“).


Tato stránka vás informuje o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů při používání naší služby.

Vaše informace nebudeme používat ani sdílet s nikým jiným, než jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování služby. Používáním služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Pokud není v těchto zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, mají pojmy použité v těchto zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako v našich podmínkách a jsou přístupné na adrese https://www.exekuceusti.cz

Sběr a použití informací

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom vás mohli kontaktovat nebo identifikovat. Informace umožňující identifikaci osob (dále jen „osobní údaje“) mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

Jméno a příjmení
Emailová adresa
Telefonní číslo
Data protokolu
Shromažďujeme informace, které váš prohlížeč odešle při každé návštěvě naší Služby („Data protokolu“). Tato data protokolu mohou zahrnovat informace, jako je adresa IP vašeho počítače, typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštěvujete, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách a další statistika.

Soubory cookie

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Soubory cookie jsou do vašeho prohlížeče odesílány z webových stránek a ukládány na pevný disk počítače.

Pro shromažďování informací používáme „cookies“. Můžete dát vašemu prohlížeči pokyn, aby odmítl všechny cookies nebo aby uvedl, kdy se cookie odesílá. Pokud však cookies nepřijmete, možná nebudete moci některé části naší služby používat.

Poskytovatelé služeb

Můžeme zaměstnávat společnosti třetích osob a jednotlivce, abychom usnadnili naši Službu, poskytovali Službu v našem zastoupení, poskytovali služby související se Službou nebo pomáhali nám analyzovat, jak je naše Služba využívána.

Tyto třetí strany mají přístup k vašim osobním údajům pouze za účelem plnění těchto úkolů naším jménem a jsou povinny je nezveřejňovat ani používat pro žádný jiný účel.

Bezpečnostní

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás důležitá, ale mějte na paměti, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na web této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech navštívených stránek.

Nemáme žádnou kontrolu nad a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky jiných webů nebo služeb třetích stran.

Soukromí dětí

Naše služba se netýká nikoho mladšího 18 let („Děti“).

Nesprávně neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 18 let. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a víte, že vaše dítě nám poskytlo osobní údaje, kontaktujte nás. Zjistíme-li, že nám dítě mladší 18 let poskytlo osobní informace, okamžitě je odstraníme z našich serverů.

Dodržování zákonů

Vaše osobní údaje zveřejníme, pokud to vyžaduje zákon nebo předvolání.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času aktualizovat naše zásady ochrany osobních údajů. Budeme vás informovat o všech změnách zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto zásady ochrany osobních údajů, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – uchazeč o zaměstnání
dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správcem osobních údajů je soudní exekutor JUDr. Vratislav Pospíšil, Exekutorský úřad Ústí nad Labem se sídlem
Velká Hradební 2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 72020253 (dále jen „Správce“).

KONTAKTNÍ ÚDAJE POVĚŘENECE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na
adrese poverenec@exekuceusti.cz, případně telefonicky na čísle +420 475 208 283

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje uchazeče o zaměstnání (dále jen „Subjekt údajů“), které byly Správci odevzdány, jsou zpracovávány za účelem sběru zájemců o konkrétní pracovní místo a realizaci výběrového řízení či případného uzavření pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracování poměr s vybraným uchazečem, a dále ochrana práv a právem chráněných zájmů Správce (zejména zajištění podkladů pro obranu při případném řešení žalobních nároků na základě diskriminace).

Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů je plnění pracovní smlouvy, ačkoli nemusí dojít k jejímu uzavření, oprávněný zájem Správce na ochraně vlastních práv a případně souhlas se zpracováním osobních údajů.

ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný Subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s přihlášením do výběrového řízení vyhlášeného Správcem.

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM ZPRACOVÁNÍ
Předmětem zpracování jsou adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci Subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul) a údaje umožňující kontakt se Subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), popisné údaje (např. bankovní spojení), další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Žádní externí příjemci osobních údajů Správce neeviduje.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu přípravy a realizace výběrového řízení na konkrétní pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení budou osobní údaje vymazány.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a Pověřence informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.