soudní exekutor

Ústí nad Labem

Elektronická podání

Podatelna exekutorského úřadu mimo listinných podání rovněž přijímá datové zprávy a dokumenty v digitální podobě (dále jen dokumenty) v souladu se:

zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,

zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),

vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,

vyhláškou č. 212/2012 o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu.

Prostřednictvím datových zpráv a do nich vložených dokumentů je možné zasílat úřadu podání v elektronické podobě a jejich přílohy. Datové zprávy lze úřadu zasílat e-mailem či prostřednictvím datových schránek. Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné úřadu zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování však probíhá pouze v úředních hodinách podatelny.

Úřední hodiny podatelny:
    Po - 09:00 - 11:00 hod.
    Út - 09:00 - 11:00; 12:30-15:00 hod.
    St - 09:00 - 11:00 hod.
    Čt - 09:00 - 11:00; 12:30-15:00 hod.
    Pá - 09:00 - 11:00 hod.
Podatelna úřadu přijímá podání v elektronické podobě zaslaná:

1. Na elektronickou adresu
podatelna@exekuceusti.cz

Komunikace prostřednictvím e-mailu je celosvětově považována za nezaručenou komunikaci. Při odesílání podání v elektronické podobě e-mailem je tedy nutné počítat s tím, že datová zpráva nemusí být úřadu doručena.

2. Prostřednictvím datové schránky
ID: 6bcg8wp

Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/

Technické podmínky pro příjem Podání v elektronické podobě

Pokud obsahuje datová zpráva nebo dokument počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému úřadu (např. viry, trojský kůň atd.), považuje se takové elektronické podání za nedodané a úřad je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

Pokud datová zpráva obsahuje namísto příloh hypertextové odkazy na úložiště nacházející se mimo systémy úřadu, jsou takové přílohy chápány, jako neplatné a proto nebudou zpracovány.

Poškozené dokumenty, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem a nelze zjistit, jaké obsahují podání a ke které věci se vztahují, se považují za nedodané a úřad je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

UPOZORNĚNÍ: Za poškozený dokument se považuje i dokument, který není možné vytisknout.

Úřad přijímá podání v elektronické podobě a jejich přílohy v textové podobě doručené na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky POUZE v datových formátech dokumentů PDF, PDF/A, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ZFO, TXT a RTF.

Úřad dále přijímá statické obrazové, dynamické obrazové a zvukové dokumenty doručené na elektronickou adresu (e-mailovou schránku) nebo prostřednictvím datové schránky v datových formátech dokumentů PNG, TIF, TIFF, JPEG/JFIF, MPEG-2, MPEG-1, GIF, MP2, MP3, WAV a PCM. Tyto dokumenty musí být doručeny spolu s průvodním podáním v elektronické podobě, ze kterého bude zřejmé, které věci se týkají.

UPOZORNĚNÍ: Dokumenty zaslané úřadu v jiném než povoleném formátu úřad dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu dokumentu doporučujeme zasílat veškerá podání v elektronické podobě v dokumentech formátu PDF nebo PDF/A. Podání v tomto formátu zajistí rovněž nejrychlejší zpracování Vašeho podání.

UPOZORNĚNÍ: Některé datové formáty dokumentů (např. PDF, ZFO, DOCX, XLSX) umožňují do sebe vložit další dokumenty. Vkládání dokumentů do dokumentů je možné pouze u dokumentu ve formátu PDF nebo PDF/A. U jiných formátů je vkládání dokumentů zakázáno. Je nutné si ověřit, zda vložené dokumenty neobsahují některý z nepovolených formátů. Zajistíte tím bezproblémové zpracování Vašeho podání.

DOPORUČENÍ: Z důvodu zajištění bezpečnosti a integrity obsahu Vašeho podání nedoporučujeme psát samotné podání v elektronické podobě přímo do těla e-mailu, ale přiložit jej jako samostatný dokument ve formátu PDF nebo PDF/A. V těle e-mailu je vhodné uvést pouze průvodní informace o přiloženém podání.

Do předmětu datové zprávy a do názvu dokumentu uvádějte stručně jejich obsah a spisovou značku, je-li Vám známa, urychlíte tím jejich zpracování.

UPOZORNĚNÍ: Neuvádějte v názvu dokumentu nestandardní znaky (např. % * / : ? atd.) Vyvarujete se tím případným problémům se zpracováním podání.

Maximální celková velikost datové zprávy včetně vložených dokumentů je shodně 10 MB, u datových zpráv zasílaných prostřednictvím datové schránky je 100 MB.

Datovou zprávu nebo dokument nešifrujte. V opačném případě bude toto podání v elektronické podobě, které nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, považováno za nedodané a úřad je dále nezpracovává a nepřihlíží k nim.

Podepisování datových zpráv a dokumentů
Podání v elektronické podobě zaslaná úřadu e-mailem musí být v souladu s procesními předpisy podepsána uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Jiné elektronické dokumenty (např. důkazní listiny, smlouvy, faktury, obrazová dokumentace atd.) se podepisují uznávaným elektronickým podpisem, a to s přihlédnutím k jejich povaze. Je třeba zvážit, zda by bylo obdobné podání podepisováno, pokud by bylo zasláno v listinné podobě.

V České republice působí v současné době tito akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:
První certifikační autorita a.s., Podvinný Mlýn 2178/6, Praha 9, 190 00, IČ 264393 95 http://www.ica.cz/

Česká pošta, s. p., Olšanská 38/9, Praha 3, 225 99, IČ 47114983 http://www.postsignum.cz/

eIdentity a. s., Vinohradská 184/2396, Praha 3, 130 00, IČ 27112489 http://www.eidentity.cz/

Vlastníte-li certifikát vydaný zahraničním poskytovatelem certifikačních služeb, je nutné, aby byl certifikát považován za kvalifikovaný dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Společenství pro elektronické podpisy v některém ze členských států EU a Rozhodnutí komise 2009/767/ES, kterým se stanovují opatření pro usnadnění užití postupů s využitím elektronických prostředků prostřednictvím „jednotných kontaktních míst", podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu. Tuto skutečnost si můžete ověřit v aplikaci CertlQ zveřejněné na stránkách http://tsl.gov.cz/.

UPOZORNĚNÍ: Elektronický podpis musí být v souladu s ust. § 11 odst. 3 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu uznávaným elektronickým podpisem. Ověřte si, zda Vám byl skutečně vydán kvalifikovaný certifikát a můžete tak opatřovat svoje podání uznávaným elektronickým podpisem. Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Stejně tak bude nahlíženo na podání opatřená uznávanou elektronickou značkou, která uznávaný elektronický podpis nenahrazuje.

DOPORUČENÍ: V případě podání zaslaného e-mailem podepište elektronickým podpisem jak samotný e-mail, tak jednotlivé dokumenty (s přihlédnutím k jejich povaze). Vyhnete se tím případným problémům při zpracování a vyhodnocování podpisu podání.

UPOZORNĚNÍ: Je-li datová zpráva nebo dokument opatřen elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, ve kterém je podepisující osoba ve smyslu ust. § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu označena pseudonymem, bude na toto podání v elektronické podobě nahlíženo, jako by nebylo podepsáno.

Další informace k příjmu elektronických podání

Na zaslané obchodní sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti nebo jinou nevyžádanou poštu (tzv. SPAM) nebude úřadem reagováno.

Podávání dokumentů na přenosných technických nosičích dat

Úřad přijímá dokumenty na přenosných technických nosičích dat (CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW).

UPOZORNĚNÍ: Na technických nosičích dat je možno podávat zejména ta podání, jež pro svou velikost nelze zaslat úřadu jiným způsobem. Spolu s technickým nosičem dat je třeba zaslat průvodní písemné podání v listinné podobě, které musí být podepsáno.